Sunday, 14/08/2022 - 14:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lâu Thượng

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 - 2016

Mời quý vị và quý thầy cô tải kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 - 2016 tại đây.
 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÂU THƯỢNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

   
           
Số: 79/KH-THLT                                                                         Lâu Thượng, ngày 01 tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

 

I. Các văn bản pháp lý:

 Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Công văn số 1006/SGD&ĐT-TTr ngày 28/8/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra số 1085/KH-SGDĐT ngày 14/9/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên năm học 2015-2016;

Căn cứ công văn số 505/PGD&ĐT-TTr ngày 29/9/2015 của PGD&ĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện và kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015 - 2016;

Thực hiện kế hoạch số 70/KH-THLT ngày 18/9/2015 của trường Tiểu học Lâu Thượng về kế hoạch thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2015-2016 ;

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra các năm học trước, trường Tiểu học Kim An xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015 như sau:

II. Mục đích yêu cầu:

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;

- Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

- Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, danh sách học sinh hoàn thành lớp học, chưa hoàn thành lớp học;   hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường;

- Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy đúng quy định; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị -xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

III. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của cấp trên; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh tiểu học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, giáo viên nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tăng cường cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong nhà trường.                  

 2. Nhiệm vụ cụ thể:

 - Kiện toàn tổ chức: thành lập ban chuyên môn gồm HT, Phó HT, CTCĐ,  tổ trưởng CM,...Có quyết định kèm theo); đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, đánh giá.

- Tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Thực hiện tự kiểm tra trong nhà trường 2 lần/ năm học. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, tổ nhóm chuyên môn, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 78/QĐ-THLT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lâu Thượng.

          2. Thành phần: Gồm có: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng CM;  Chủ tịch CĐ; Tổng phụ trách.

 V. Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra toàn diện:

a) Nội dung:

- Kiểm tra trình độ sư phạm của giáo viên và kiến thức của học sinh.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; chấp hành quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.

b) Những giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm học 2015-2016 gồm :

STT

Họ tên GV được kiểm tra

Dạy lớp

Ghi chú

1

Đinh Thị Thanh Lam

4A

 

2

Lâm Thị Vân

2C

 

3

Dương Thị Hoa

4C

 

4

Nông Thị Phương Nam

4B

 

5

Đồng Thị Phương

Tiếng Anh

 

6

Lê Thị Linh

KT-TC

 

7

Lương Quốc Trưởng

Thể chất

 

8

Phạm Thị Kiều Vân

Tiếng Anh

 

9

Phạm Thùy Anh

Tin học

 

10

Nguyễn Thị Thu Hương

5C

 

11

Nguyễn Thị Hiên

5A

 

12

Triệu Thị Quỳnh Anh

LS-ĐL

 

14

Trần Đình Quyến

Đạo đức

 

2. Kiểm tra chuyên đề:

-Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua;

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai;

- Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn;

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình học tập của học sinh;

- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng;

- Kiểm tra các bộ phận chuyên trách:

+ Công tác Đoàn thanh niên

+ Công tác thư viện, thiết bị

+ Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ

-         Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường.

VI. Xây dựng kế hoạch kiểm tra:

Tháng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

 

9

- Kiểm tra CSVC, VSMT, Y tế trường học, thư viện - thiết bị

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.

- Kiểm tra chuyên môn- phổ cập.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

- BGH

- BKTNB trường học       

 

 

 

10

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn: Hồ sơ, sổ sách, tổ khối chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động các đoàn thể.

- Kiểm tra chuyên môn - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- Kiểm tra phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- BKTNB trường học

- BGH

- BGH

- BKTNB trường học

 

- BKTNB trường học

- BKTNB trường học

 

 

 

11

- Kiểm tra mọi hoạt động các đoàn thể - Bồi dưỡng học sinh.

- Kiểm tra chuyên môn và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi- học sinh yếu.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

- BKTNB trường học

 

12

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Kiểm tra chuyên môn- phổ cậ.p

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

- BGH

 

 

 

 

1

- Kiểm tra mọi hoạt động của nhà trường- thu- chi tài chính.

- Kiểm tra học kì I

- Kiểm tra xếp loại giáo viên học kì I.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

 

 

- BKTNB trường học

 

 

2

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra CSVC – VSMT – Y tế học đường.

- Phong trào thi đua - 2 buổi/ ngày.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

 

 

 

3

- Kiểm tra các hoạt động đoàn thể.

- Kiểm tra chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

- BKTNB trường học

 

 

4

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- Kiểm tra các hoạt động của trường.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

 

 

 

 

 

 

5

- Kiểm tra hồ sơ cuối năm.

- Kiểm tra CSVC

- Kiểm tra đánh giá các hoạt động tổ, khối - đoàn thể.

-Kiểm tra CSVC thư viện- tế học đường.

- Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên - học sinh cuối năm học.

- Kiểm tra xanh - sạch - đẹp

- BKTNB trường học

- BGH

- BGH

- BKTNB trường học

 

-Hình thức kiểm tra: Định kỳ, đột xuất.

2. Phân công trách nhiệm, báo cáo:

- Đ/c Trưởng ban - HT : Dương Thị Thủy:

+ Chịu trách nhiệm điều hành chung: xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học, thông qua Hội đồng giáo viên và thông báo công khai trong cơ quan, trình Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt ; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

+ Kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

+ Kiểm tra đột xuất, toàn diện GV theo quy định.

- Đ/c phó ban kiêm thư ký- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Nịnh Thị Hòa:

          + Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ, nhóm, cá nhân.

+ Kiểm tra việc triển khai và thực hiện chương trình, việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện, báo cáo các chuyên đề do cấp trên yêu cầu và nhà trường tổ chức. kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường, của tổ, nhóm đề ra.

+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề thi, việc chấm bài kiểm tra định kỳ và công tác liên quan đến chuyên môn của trường (chịu trách nhiệm về nội dung đề thi của trường, duyệt đề kiểm tra trước khi thực hiện). Lưu bài kiểm tra học kỳ, chịu trách nhiệm về công tác bảo mật các kỳ thi (các biên bản niêm phong...) theo đề của Sở, phòng.

+ Tổ chức, lưu văn bản và báo cáo việc thực hiện các chuyên đề về chuyên môn và 4 vấn đề kiểm tra nội bộ nhà trường (Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; hội thảo "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", kết quả sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT… của trường).

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về chuyên môn theo quy định.

+ Kiểm tra kế hoạch, báo cáo mua sắm bổ sung về cơ sở vật chất. Kiểm tra  việc thực hiện, báo cáo phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục giáo dục đúng độ tuổi ;  

+ Kiểm tra HĐ Đoàn, Đội, thư viện, các cuộc thi hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao; thi đua khen thưởng của giáo viên và học sinh;  

+ Tổng hợp, ghi biên bản kiểm tra của nhà trường.

+ Kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất CSVC và đoàn thể theo quy định.

- Đ/c phó ban CTCĐ : Lâm Thị Vân :

+  Kiểm tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

+  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các cuộc vận động của ngành.

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.

+  Kiểm tra kế hoạch, kết quả việc thực hiện thu chi kinh phí ngoài học phí của nhà trường.

- Các đ/c thành viên là tổ trưởng chuyên môn, tổng phụ trách:

+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề kiểm tra, việc chấm bài kiểm tra học kì và cuối năm học, công tác liên quan đến các cuộc thi của tổ, khối chuyên môn.

+ Kiểm tra việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 của  giáo viên trong tổ, khối CM.

+ Tổ chức chuyên môn tổ, khối. Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT, sử dụng giáo án điện tử của các thành viên trong tổ, khối.

- Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường ở HĐGD ngày 6/10/2014.

- Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để đánh giá giáo viên hàng năm, xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương theo quy định về thi đua khen thưởng của nhà trường.

- Nhà trường báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách công tác thanh tra) khi Phòng GD&ĐT yêu cầu, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I chậm nhất ngày 31/12/2015, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ chậm nhất ngày 25/5/2016.

- Trong quá trình kiểm tra nếu có điều gì vướng mắc cần báo cáo với Trưởng ban để giải quyết.

           

Nơi nhận:

 

- Phòng GD&ĐT (b/c);

-  Ban KTNBTH (t/h);

- Lưu CM

          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                            Dương Thị Thủy                             

 


                                                                                         

 Mời quý vị và quý thầy cô tải kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 - 2016 tại đây.
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 37
Tháng 08 : 282
Năm 2022 : 6.153